Tutkiva ja kehittävä Learning by Developing-työote ja liiketalouden Peer to peer-oppimisympäristö

Learning by Developing, LbD

Learning by Developing (LbD) eli kehittämispohjainen oppiminen tarkoittaa tutkivaa ja kehittävää työotetta, joka on yhteinen eri opiskelutavoille Laureassa. Kehittämispohjainen oppiminen tapahtuu opiskelijoiden, opettajien ja työelämän yhdessä tutkiessa, pohtiessa ja kehittäessä ratkaisuja aitoihin työelämästä nouseviin tilanteisiin. Vuorovaikutus työelämän kanssa on aktiivista kehittämisprojekteissa ja –hankkeissa, jolloin työelämäsuhteita tulee luotua jo opiskeluaikana. Myös tietoperustan kartuttaminen, taitojen harjoitteleminen, luovien ongelmanratkaisutapojen kehittäminen ja ammattialalla tarvittavan osaamisen hankkiminen tapahtuvat työelämäyhteistyössä. Samalla kehittämispohjainen oppimistyö kehittää työelämää.

Laurean P2P
Työskentelyä Hyvinkään P2P-oppimisympäristössä

Peer to Peer, P2P

Peer to Peer (P2P) on liiketalouden oppimisympäristö, jossa oppiminen tapahtuu työelämäprojekteissa opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän asiantuntijoiden yhteistyössä. P2P-oppimisympäristöt toimivat Laurean Hyvinkään ja Tikkurilan kampuksilla. Projektitiimit muodostuvat eri vuosikurssien opiskelijoista ja kunkin tiimin toimintaa johtaa tiimin sisältä valittu projektipäällikkö. Projektin tehtävät ja tavoitteet sovitaan projektin kohdeorganisaation edustajien kanssa ja projektit toteutetaan toteuttajatiimin ja kohdeorganisaation edustajien kumppanuudessa. Projekteja voivat olla esimerkiksi tapahtuman järjestämiset, markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät tehtävät, erilaiset kartoitukset ja kyselyt sekä myös taloushallinnon tehtävät. Kumppaneina projekteissa on sekä yrityksiä että julkisorganisaatioita ja yhdistyksiä. Lisäksi osa projekteista liittyy opiskelijoiden oman liiketoiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja edelleen kehittämiseen.

Tarkempaa tietoa P2P-ohjelmasta saa Laurean kotisivuilta 

Yhteydenotot projektiyhteistyöhön liittyen:

Lehtori Pyry Airaksinen (Hyvinkää): etunimi.sukunimi@laurea.fi tai (09) 8868 7669.

Lehtori Kari Halme (Tikkurila): etunimi.sukunimi@laurea.fi tai (09) 8868 7760.