Motive päättyy, muutos ja kehittäminen jatkuu

MOTIVE – Monialainen tiimiyrittäjyysverkosto -hanke (1.1.2016 – 31.12.2018) vastasi yhteisiin toimintaympäristöä koskeviin haasteisiin: nuorisotyöttömyyden kasvuun koulutuksen ja työllisyydenhoidon resurssien pienentyessä. Lisäksi työelämäkin muuttuu: työpaikat syntyvät pk-yrityksiin, ja nuorilta vaaditaan yrittäjämäistä moniosaajuutta ja itsensä jopa työllistämistä. Hankkeessa

 • etsittiin keinoja tukea ammattiin valmistuvien tai hiljattain valmistuneiden nuorten työelämään siirtymistä
 • kehitettiin yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä
 • lisättiin organisaatioiden yhteistyötä työelämän rajapinnassa ja
 • rakennettiin organisaatioiden välisiä joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja -rakenteita.

Hanke lisäsi nuorten työllistymismahdollisuuksia erityisesti suunnitelluilla kädentaitojen, luovilla ja palvelualoilla. Lisäksi nuorten itsetunto ja usko omaan osaamiseen ja työelämään siirtymiseen vahvistui. Hanke etsi uusia tapoja toteuttaa työelämään johtavia henkilökohtaisia opintopolkuja ja verkostoitui entistä monipuolisemmin ja tiiviimmin työelämän toimijoiden kanssa. Hankkeen välittömänä tuloksena osallistujien siirtymä työelämään sujuvoitui. Pysyvänä tuloksena toteuttajaorganisaatioihin ja niiden välille syntyi opiskelijoiden/asiakkaiden työllistymistä tukeva yhteinen toimintamalli, monialainen tiimiyrittäjyys-verkosto.

Hankkeessa rakennettiin pedagogiikkaa, joka ennakoi ja vastaa työelämän tarpeisiin moniosaajuudesta ja yrittäjämäisestä työnteosta. Työelämän tarpeet eivät ole koulutusasteeseen eivätkä koulutusalaan sidonnaisia. Hankkeessa rakennettiin ja käytettiin organisaatiorajat ylittäviä, aitoja työelämäprojekteja tai työelämää simuloivia oppimisympäristöjä. Pedagogiikka ja oppimisympäristöt olivat ainakin osittain monialaisia ja toimenpiteet toteutettiin eri organisaatioiden ja alojen välisenä yhteistyönä. Opiskelijoilta vaadittiin itsenäisempää työskentelytapaa ja ottamaan entistä enemmän vastuuta niin töiden etenemisestä kuin oppimisestaankin.

Hankkeen monialaiset ja organisaatiorajoja rikkovat pedagogiset kokeilut sekä uudet oppimisympäristöt vahvistivat nuorten itsetuntoa ja rohkaisivat yrittäjämäiseen toimintaan.  Aidot, suorat asiakaskontaktit ja mahdollisuus ansaita rahaa omalla työllä motivoivat nuoria opiskeluun: tuli aito tarve oppia ja myös ymmärtää oppimansa. Monialainen tiimityöskentely haastoi niin opiskelijat kuin opettajatkin ja oppimista tapahtui molempiin suuntiin. Hanke avasi ja vahvisti nuorten käsitystä siitä, että itsensä työllistäminen on aito vaihtoehto, ja hankkeeseen osallistuvista nuorista muutama rohkaistui perustamaan jo oman yrityksen.

Hankkeen tuloksena syntyi joustavampia organisaatioiden välisiä siirtymiä esim. toiselta asteelta ammattikorkeakouluun, työpajalta ammatilliseen koulutukseen tai oppilaitoksesta/työpajalta työelämään, ja yhteistyöllä tätä mahdollistetaan, kun osatoteuttajat kohtaavat suurimman osan alueen ikäluokasta jossain nuoren elämänvaiheessa. Osatoteuttajat ovat monissa tapauksissa myös toinen toistensa jatkumo. Nuorten polkuja voidaan myös nopeuttaa: seuraavan vaiheen opintoja voidaan suorittaa jo ennen nivelvaihetta.

Hanke on edistänyt paikallista yhteistyötä ja paikallisten voimavarojen hyödyntämistä. Tiimioppiminen monialaisissa oppimisympäristöissä, joissa osallistujat tulevat eri organisaatioista ja eri elämäntilanteista, avartavat nuorien ymmärrystä toisista taustoista tulevia kohtaan. Lisäksi nuoret oppivat arvostamaan myös sellaisia taitoja, joita ei mitata arvosanojen kautta. Tällaisia ovat mm. sosiaaliset taidot ja kommunikointi, toisen henkilön mielipiteiden arvostaminen ja kuunteleminen, empaattinen suhtautuminen, rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen, omien ja toisen rajojen huomioiminen ja kunnioittaminen.

Hanke ei kohdistunut sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta erityisesti kumpaankaan sukupuoleen. Hankkeen toimenpiteisiin ovat voineet osallistua sekä tytöt että pojat. Tavoitteena oli, että hiukan yli puolet osallistujista on naisia ja heitä oli 54 % osallistujista. Tiimeissä on ollut edustettuina molempia sukupuolia, ja opiskelijapalautteen mukaan erityisesti tyttöjen usko yrittäjyyteen on lisääntynyt. Kun tarkastellaan työttömänä olevien osallistujien sukupuolta, miesten osuus korostuu: hankkeen työttömistä osallistujista 68 % on nuoria miehiä. Heidän mukana olonsa estää omalta osaltaan nuorten miesten syrjäytymistä.

Kiitos kaikille mukana olleille!

NY-yrittäjien tapahtumapäivä Protonissa

Liiketalouden opiskelijoiden NY-yritykset käynnistyivät syksyn mittaan hyvin. Eilen nuoret yrittäjät järjestivät tapahtuman pop up -tila Protonissa (kauppakeskus Atomi, Riihimäki). Päivän mittaan esiteltiin NY-yrityksiä ja myytiin tuotteita ja palveluita. Ohjelmassa oli lisäksi useita arvontoja ja kahvitarjoilu mokkapaloineen. Päivän aikana Protonissa vieraili yli 70 asiakasta aina vauvasta vaariin. Palaute tapahtumasta oli positiivista, ja erityisesti kiitosta sai hyvä ilmapiiri. Kehittämiskohteeksi nousi tapahtuman markkinointi.

Pop up -tila Protoni on nuorten yrittäjien käytössä tämän vuoden loppuun. Hyvät kokemukset tälläisestä oppimisympäristöstä saavat kuitenkin jatkoa: tammikuussa avataan Atomissa uusi yhteisöllinen ns. co-working -tila  Meidän TyöhuoneMeidän Työhuone toimii paitsi oppimisympäristönä myös etätyöskentelypaikkana ja verkostoitumispaikkana, jossa Riihimäen yrittäjät ja nuoret voivat kohdata ja vaihtaa ajatuksiaan.

 

Uusi NY-vuosi käynnistyi

Liiketalouden opiskelijat starttasivat syksyyn perustamalla viisi NY-yritystä. Yksi yrittäjä aikoo jo nyt vaihtaa NY-yrityksensä omaan toiminimeen! Yritysten liikeideoihin kuuluu

 • erilaisten palvelujen (haravointi, lumenluonti, siivous ym.) tarjoaminen kotitalouksille
 • liikuntapalvelujen myynti seuroille ja yrityksille
 • itse tehtyjen korttien valmistus ja myynti
 • kosmetiikkatuotteiden valmistus ja myynti
 • älylaitteiden ja somen käyttöopastus lähinnä ikäihmisille sekä Instagram -kirpputori.

Viimeksi mainittu jatkaa siis sähköisen kaupan kokeilua nyt Facebookin sijaan Instagramissa.

Tänään saimme vieraaksi NY-lähettiläs Claudia Hirvosen Hämeenlinnasta. Hänellä on takanaan oma NY-vuosi, ja hän jatkaa edelleen NY:n liikeideaa Citylaturi Oy:ssä. Claudia kannusti yrittäjiä olemaan rohkeita ja uskomaan vahvasti omaan tekemiseensä, vaikka muut epäilisivät. Hän kehotti myös suuntaamaan ajatuksia tulevaisuuteen ja sen tuomaan huimaan muutokseen teknologian kehittyessä.

Säätiö kiittää ja kumartaa!

Tämä on viimeinen blogikirjoitus Motive-hankkeen tiimoilta. Hyria säätiön osalta hanke päättyy 30.6.2018, Hyria koulutus ja Laurea ovat hakeneet jatkoaikaa vuodenvaihteeseen saakka. Hanke alkoi tammikuussa 2016, suunnittelu ja hakuvaihe tietysti jo vuoden 2015 vuoden puolella. Nyt toukokuussa 2018 voin kiitollisena todeta miten ammattitaitoisia, innostuneita ja sitoutuneita asiantuntijoita sekä nuoria hankkeeseen osallistui. Säätiölle asetettu tavoite 80 työttömästä nuoresta toteutui, myös muut tavoitteet saavutettiin:

 • Hankkeen päättyessä osallistujien siirtymä työelämään on sujuvampaa. Hanke lisäsi työllistymismahdollisuuksia erityisesti kädentaitojen ja luovien alojen nuorille ammattilaisille Hyvinkään-Riihimäen alueella.
 • On syntynyt nuorten yrittäjyys- ja muita työelämän avaintaitoja vahvistavaa katotonta pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä.
 • Organisaatioiden yhteistyö työelämän rajapinnassa on lisääntynyt: On rakennettu joustavia siirtymiä mahdollistavia yhteistyötapoja ja –rakenteita. Työllistymistä ja yrittäjäksi ryhtymistä edistävä kumppanuus- ja verkostoitumismalli on syntynyt.
 • Hanke on edistänyt kestävää taloutta ja talouden kasvua pyrkiessään luomaan kokonaan uusia työllistymismahdollisuuksia nuorille kädentaitojen, luovilla ja palvelualoilla, joilla nuorten työllistyminen on tällä hetkellä haasteellista. Hanke on edistänyt paikallista yhteistyötä ja paikallisten voimavarojen hyödyntämistä.

Hankekausi on kulunut kuin siivillä, on koettu paljon onnistumisia ja menestystä mutta tietysti myös haasteita. Hyria säätiön puolesta kiitän ja kumarran kaikille hankkeessa mukana olleille. Työtä jatkuvuuden varmistamiseksi on tehty paljon joten yhteistyö Laurean, Hyria koulutuksen ja verkoston kanssa varmasti jatkuu ja tiivistyy!

Ville Inkisen työssäoppimisjakso opiskelijaosuuskunta Hykerryksessä

Aloitin työssäoppimisjaksoni 7.2.2018 ja se päättyy 18.5.2018. Tänä aikana on kerennyt tapahtua paljon.

Nettisivut

Olemme saaneet Hykerryksen nettisivut avattua osoitteeseen www.Hykerrys.fi ja sinne on lisätty paljon erilaista materiaalia, esimerkiksi oma sivu jäsenille, palveluille, yhteydenotoille ja sivu minne tulee sponsoroivien yritysten logoja ja lyhyt kuvaus siitä, mitä yritys tekee. Nettisivut on tehty WordPress – ohjelmalla ja sen käyttö on vaatinut mm. HTML-kielen opiskelua.

Yritystarvekartoitus

Osana työssä tapahtuvaa oppimisjaksoani selvitin Hyvinkään yrityksien kiinnostusta toimia opiskelijaosuuskunta Hykerryksen sponsorina sekä kartoitin alustavasti yritysten kiinnostusta muuhun yhteistyöhön osuuskunnan kanssa.​ Aloitin kartoituksen suunnittelun viikolla 8 ja 9. Etsin kartoitukseen sopivia yrityksiä yrityshaku synergiasta ja sovin tapaamisia yritysten kanssa. Yrityksen valintakriteerejä olivat: Yrityksellä on toimitilat ja yritys toimii sellaisella alalla johon Hyria kouluttaa opiskelijoita.

Lähdin kiertämään yrityksiä viikolla 10. Kartoituksen laajuus oli 10 yritystä. Ensiksi menin niihin yrityksiin joissa minulla oli sovittu tapaaminen ja sen jälkeen kiersin kaikkia yrityksiä Hyvinkään teollisuusalueella. Kartoituksen avulla saimme yritysten mielipiteitä Hykerryksen toiminnasta ja sponsoriohjelmasta, esimerkiksi yritykset olivat yksimielisiä siitä, että sponsorisummat olivat sopivia ja sponsoriohjelmasta saatava näkyvyys on riittävää. Löysimme myös yhden potentiaalisen sponsorin Hykerrykselle.

Hykerryksen sponsorikampanja

 Yritystarvekartoituksen jälkeen aloimme rankentamaan Hykerryksen sponsorikampanjaa yhdessä Jarmo Tikan kanssa. Muutoksia alkuperäiseen yritysyhteistyökirjeeseen tuli, esimerkiksi karsimme pois yhteistyön oppisopimuksenkoulutuksen kautta vielä toistaiseksi, sillä se on lakimiehellä selvitettävänä. Vaihdoimme myös fyysisen lehtijulkaisun sähköiseen, koska sillä saa enemmän näkyvyyttä edullisemmin. Ennen sponsorikirjeen kirjoittamista täytyi miettiä sponsorikannatus tasoilla kulta, hopea ja pronssisponsorit ja se mitä näkyvyyttä kullakin kannatussummalla tarjotaan yrityksille sponsorivastineena. Sponsorisummiksi päätimme kultasponsori 1000e tai enemmän, hopeasponsori 500e ja pronssisponsori 250e. Maksut ovat kertaluonteisia ja ne ovat voimassa yhden lukukauden. Etsin netistä sponsorisopimuksen ja työstin sen pohjalta Hykerrykselle oman sopimuksen.

Wix ja WordPress ohjeistusten teko

 Tein askel askeleelta ohjeistuksen Wix nettisivu ohjelman käyttöön jota osuuskuntalaiset voivat käyttää kun he tekevät omat nettisivut. Osuuskuntalaisten tekemät nettisivut laitetaan Hykerryksen nettisivuille näkyviin jota kautta asiakkaat voivat mennä katsomaan sivuja mistä he näkevät esimerkiksi kuvia osuuskuntalaisten tekemistä töistä tai voivat ottaa yhteyttä osuuskuntalaiseen. Tein myös ohjeita WordPressin käyttöön missä kerron miten tekstejä saa muokattua ja miten yläkuvaan saa lisättyä sponsoroivien yritysten logoja.

Ville Inkinen

Päätösseminaarissa tutustuttiin nuorten yrittäjyyspolkuun

Motiven päätösseminaarissa 26.4.  oli paljon eri ikäisiä osallistujia – tilaisuus olikin toteutettu ajatuksella nuorilta nuorille. Samalla saimme tietoa eri kouluasteiden yrittäjyyskasvatuksesta varhaiskasvatuksesta ala- ja yläasteelle ja edelleen toiselle asteelle, ammattikorkeakouluun sekä ihan yrittäjäksi asti. Seminaarin järjestelyistä vastasi Laurean P2P-tiimi osana opintojaan, Hyrian kokkiopiskelijat huolehtivat väliaikatarjoilusta opettaja Lilja Holsterin johdolla.

Hakalantalon päiväkoti oli lähettänyt hellyyttävän videotervehdyksen, jossa 5-vuotiaat olivat ”perustaneet” S-Market Nutukat -nimisen kaupan. Kauppaleikissä tuotteet hyllytettiin ja harjoiteltiin mm. kassatapahtuman hoitoa. Välillä mietittiin muistiko asiakas maksaa tai riittävätkö rahat kaikkiin ostoksiin.

Hakalan alakoulussa oli mietitty, mitä kaikkea yrittäjänä voi tehdä. Mahdollisuuksia on vaikka mitä! Sen jälkeen koululaiset tutustuivat olemassa olevien yritysten logoihin, sloganeihin ja mainoksiin. Näistä saatiin vinkkejä omiin yritystunnuksiin ja iskulauseisiin, esim. Merikahvila tarjoaa ”Makeeta menoa merellä”. Merikahvilan kilpailuvaltteja voivat valikoiman ja hinnan lisäksi olla, että lisäksi asiakas saa nauttia  hienosta maisemasta. Eniten kilpailtu alue Hakalan koulussa on kahvilatoiminta, ja innokkaat leipurit ovat laatineet upeita suunnitelmia toteutettavaksi. Laatu on tärkeä kilpailutekijä, ja hintaan kiinnittävät varmasti huomiota niin yrittäjät kuin asiakkaatkin. Mokkapalat, muffinit ja kaurakeksit menevät varmasti kaupassa keväällä järjestettävässä tapahtumassa. Myös kirjanpito hoidetaan asianmukaisesti.

Yläkoulun tervehdyksessä saimme valaistusta ns. oma ura – opintoihin (joustava opintosuunnitelma). Opettaja Jani Heikkinen vitsailikin, että tämä liittyy yrittäjyyteen: ”yritetään käydä koulua”. Oma ura -opinnoissa oppilas voi halutessaa edetä nopeammin kuin muu ryhmä. Työharjoittelua on viisi kertaa lukuvuodessa aina viisi viikkoa kerrallaan niin, että kolmena päivänä viikossa ollaan työssä ja kaksi päivää opiskelemassa koululla. Oppilaille on tärkeää, että he saavat tehdä oikeita töitä oikeilla työpaikoilla. Työpaikoilla puhutaan paljon yrittämisestä ja yrittäjyydestä. Oma ura -polun oppilaat voivat siirtyä peruskoulun käytyään suoraan oppisopimuskoulutukseen.

Lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua vuosi yrittäjänä -ohjelmaan muiden opintojensa ohessa. Seminaarissa kuulimme Work and Gadgets NY:n ja Dogs and Kids NY:n vuodesta. Work and Gadgets NY tarjoaa renkaanvaihtoa, kotitalousapua, lumitöitä ja siivousapua. ”Sitä työtä on tehty, mitä milloinkin on ollut tarjolla”. Yrittäjäpoikia innoti eniten renkaiden vaihtotyöt, ja syksyn asiakkaat olivat varanneet vaihdon myös tälle keväälle. Työn jälki ja asiakaspalvelu oli siis kohdallaan, vaikka hinta nousikin syksyn 15 €:sta keväällä 20 €:oon. Voittoa nuoret yrittäjät kehuivat saaneensa yli 900 €. Aluksi yritys kokeili palvelujen lisäksi myydä erilaisia Kiinasta tilattuja ”härpäkkeitä” esim. GPS-paikantimia, mutta myynti ei lähtenyt lentoon. Dogs and Kids NY toimii kahden yrittäjätytön voimin Lopella ja Hausjärvellä. Yrittäjät olivat ansainneet n. 1200 €:n voiton esim. lastenhoidolla, koirien ulkoiluttamisella, kahvitarjoilulla sekä pitämällä liikuntakerhoja. Tulossa on vielä toukokuussa koirien epävirallinen näyttely. Yrittäjien mielestä yhteistyö muiden yritysten kanssa on hienoa. Vuosi on tarjonnut heille uusia kokemuksia, uusia ihmisiä. Lisäksi he olivat oppineet laskutusta, aikataulutusta ja vastuunottoa. ”Ilahduttavaa oli huomata, että asiakkaat luottavat meihin”, kertoivat yrittäjät.

Hyrian NY-yrittäjä Emma Riikonen aikoo jatkaa Unelmapäivä NY:n  tomintaa perustamalla valmistuttuaan oman toiminimen. Haaveena on joskus elättää itsensä yrittäjänä ja saada palkata itselleen työntekijöitä, kertoi Riikonen. Opiskelijaosuuskunta Hykerryksen alkutaipaleesta kertoivat Noora Flekander (hallituksen pj.), Verna Kivistö (varapj.) ja Krista Pyrä (sihteeri). Hykerryksen palveluihin kuuluvat tällä hetkellä erilaiset pintakäsittelytyöt (maalaus, tapetointi, entisöinti), valokuvaus, video- ja äänituotanto sekä erilaiset markkinointityöt. ”On ollut hienoa olla alusta asti mukana ja nähdä, miten yritys perustetaan”kertoivat tytöt.

Paneelikeskustelussa tavoitteena oli herättää keskustelua nuorten työllistymisestä ja ongelmista opiskeluiden aikana sekä nostaa esille nuorten haasteita yrittäjäksi ryhtymisessä. Panelistit pohtivat mm. yrittäjyyskasvatuksen tasoa. Yoali Galvan Hyria säätiöstä kertoi muuttaneensa USAsta Suomeen, ja hänen kokemuksensa mukaan Suomessa ollaan yrittäjyyskasvatuksessa todella USA:ta edellä: ”Siellä ei sitä ole lainkaan”, kertoi Galvan. Panelistit antoivat kiitosta opetukselle ja Hyvinkään kaupungin yrittäjyyspalveluille. Sen sijaan opintojen rahoituksen painottuminen opintolainaan ei keskustelijoita miellyttänyt.

Lopuksi Napalmi Tietotekniikka Oy:n yrittäjä Toni Rytkönen antoi tuleville yrittäjille hyödyllisiä vinkkejä – kaikki ei men aina suunnitelmien mukaan. Toni on valmistunut aikanaan datanomiksi ja tradenomiksi, ja perustanut ystävänsä kanssa Napalmi-yrityksen kolme vuotta sitten. ”Yrityksen on sijaittava siellä, missä asiakkaita liikkuu”, Rytkönen painotti. ”Parasta markkinointia on hyvin tehty työ ja erinomainen asiakaspalvelu.”

Yritysvoimala Oy:n yritysneuvoja ja Motive -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jukka Pötry kiitti lopuksi kaikkia Motive -hankkeen toimijoita. Useissa hankkeissa tärkeintä on saada rahoitusta, mutta tämä hanke on tehnyt ihan oikeita, konkreettisia asioita. Motivelaiset ovat yllättäneet minut ohjausryhmän kokouksissa useasti aikaansaanoksilaan”, kiteytti Pötry.

Yritystorilla oli vipinää kun NY-yritykset, osuuskunta Hykerrys, InnoVilla, ja Napalmi Tietotekniikka Oy esittelivät toimintaansa. Kuvassa Hyrian KH Promotion NY.

 

tutkinnonosia taskuun työpajajaksolta

Motive-hankkeen yksi päätavoitteista on rakenteistaa työpajajaksot jatkokoulutukseen soveltuviksi ja sujuvoittaa siirtymiä hankeorganisaatioiden välillä.
Hankkeen aikana Hyria säätiössä on kartoitettu työpajayksiköiden valmennusympäristöjä ja eri mahdollisuuksia lukuisten eri tutkinnonosien suorittamiseen. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Hyria koulutuksen kanssa, jatkossa toimintaa ja koulutuskokeiluja kehittävät yhteyshenkilöt on nimetty; säätiön puolelta Kristiina Kauranen ja koulutuksen puolelta Ulla Poutiainen.

Yksiköissämme esim. kierrätyskeskuksissa sekä kahviloissamme saa erinomaista työkokemusta mm. asiakaspalvelusta joka on osa (20 osp) liiketoiminnan perustutkinnosta.  Nastassa saa kokemusta esim. audiovisuaalisesta tuotannosta ja SER-kierrätyksen yksikössämme pystyy suorittamaan datatomin tutkinnosta tietokone- ja tietoliikenneasennukset (30 osp) -osan. Nämä ja kymmeniä muita tutkinnonosien vaatimaa työkokemusta voi kerryttää työpajajakson aikana ja kun osaaminen on vaaditulla tasolla, järjestetään näyttö jolla osaaminen osoitetaan.

Lisätietoa aiheesta: tyopajoilla-kertyvaa-osaamista-voidaan-tunnustaa-osaksi-ammatillisia-opintoja

 

 

NY24 h -leirillä ideoitiin toimivia liikeideoita

Hyrian datanomi-, media-assistentti – ja liiketalousopiskelijoista koostuva ryhmä matkasi NY24h -leirille Hirvijärvelle 4.4 – 5.4. Leiri toteutettiin yhteistyössä Laurean P2P -opiskelijoiden ja Unelmapäivä NY:n kanssa. Leiriläiset suunnittelivat tiimeissä toiminnallisten rastien avulla liikeideoita, joita voitaisiin toteuttaa muutaman vuoden kuluttua. Samalla he opiskelivat yrittäjyyteen liittyviä asioita, saivat vahvuutta esiintymiseen ja tiimityöskentelyyn. Laurean amk-opiskelijat toimivat leirin tutoreina – heille leiri tarjosi kokemusta mm. esimiestyöhön.

 

NY24h -leiriläiset

 

Leiri huipentui tuomareiden arviointiin. Tuomarit Hanna Häppölä (Huippumyynti Oy), Ville Tiainen (Aurinkotekniikka Oy) ja Reima Ojanen (Riihimäen Tilat ja Kehitys) kiittivät leiriläisiä osuvista ja toimivista yritysideoista. Kaikki tiimit palkittiin.

 

 

Leirin tuomarit ja tutorit

 

Nyt toteutetussa NY24h -leiri vastasi moneen MOTIVEN tavoitteeseen: uusi oppimisympäristö, yrittäjyys, yli organisaatiorajojen ja kouluasteiden menevä yhteistyö, monialaisuus, tiimioppiminen ja työelämäyhteistyö.

Kasvualustana Etelä-Suomi – Onnistumisia ohjelmakaudelta 2014 – 2020

Kansallismuseolla oli keskiviikkona 21.3. vilskettä, kun lähes sata kiinnostunutta kokoontui kuulemaan Etelä-Suomen rakennerahastojen tuloksista ja onnistumisista. Paikalle on saapunut useita hanketoimijoita, rahoittajia sekä muita asiasta kiinnostuneita. Vielä suurempi joukko seurasi tilaisuutta livestreamin välityksellä verkossa.

Ohjelmakaudella 2014 – 2020 Etelä-Suomen alueella on 234 ESR-hanketta, ja MOTIVE nostettiin tilaisuudessa esille yhdessä kolmen muun ESR-hankkeen kanssa. Etelä-Suomen 162 EAKR –hankkeesta ääneen pääsi kuusi.

Motive esillä yhtenä onnistuneista ESR-hankkeista

 

Ohjelmakauden puolivälin tulosjulkaisuun on puolestaan koottu tarinoita yli 60 onnistuneesta ESR- ja EAKR-hankkeesta Etelä-Suomen alueella. Tulosjulkaisu kokoaa hankkeita viidestä eri teemasta: oma arki haltuun, osaamista yrityksiin, bisnes kasvuun, kestävästi ja tulevaisuuden kasvualustoja. Julkaisuun on pyritty keräämään aitoja tarinoita aidoista ihmisistä ja onnistumisista. – Hankkeista löytyy paljon tuloksia ja tarinoita, jotka näkyvät numeroiden ulkopuolella, toteaa Marja-Liisa Torniainen, toinen tulosjulkaisun kirjoittajista.

Tutustu julkaisuun

Minne ollaan menossa?

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen valotti komission suunnitelmia EU-rahoituksen tulevaisuudesta. Brexitin johdosta rahoitus tulee todennäköisesti laskemaan, mutta kohteena ovat kuitenkin mitä varmimmin edelleen kaikki EU:n alueet ja kaupungit. Tällä hetkellä asukasta mitattuna rahoitusta menee eniten Viroon, Puolaan ja muihin itäisten jäsenvaltioiden alueelle. Vaikka Suomen osuus on em. maita selvästi pienempi, saa Suomi kuitenkin enemmän kuin muut nettomaksajamaat. ”Uudistuksia on tulossa. Tulevaisuudessa pyritään myös tasapainottamaan varojen jakamista jäsenvaltioiden kesken”.

Tilaisuudessa kuultiin myös Euroopan parlamentin jäsenen, Sirpa Pietikäisen, videotervehdys.. Jatkossa myös eri rahoitusinstrumentteja olisi syytä hyödyntää isompien kokonaisuuksien rahoittamisessa. Hankkeet keskittyvät jatkossa kiertotalouteen, resurssitehokkuuteen, vähähiilisyyteen ja innovaatioihin. Pietikäisen mukaan Suomesta löytyy osaamista näiden tavoitteiden toteuttamisessa.

Pitäisikö rakennerahastojen nykytilasta ja tulevaisuudesta olla huolissaan? Tätä pohtivat Petri Haapalainen, Sinikka Kauranen, aluekehitysjohtajat Juha Eskelinen ja Satu Sikanen sekä ohjelmapäällikkö Minna Torppa paneelikeskustelussa Krista Taipaleen johdolla. Keskustelussa nousi esiin huoli rahan riittävyydestä jatkossa ja yhteistyön parantamisesta eri rahoitusmuotojen välillä. Jatkossa on edelleen tärkeää ns. älykäs erikoistuminen, jossa alueiden on valittava 3 – 5 painopistettä, joissa on eniten kehittämistä. Myös kuluvan kauden hyvät tulokset saivat kiitosta. ”Pitäisikö tässä olla huolissaan? Kyllä ja ei. Toiminnassa on paljon myönteisiä asioita, mutta myös isoja huolenaiheita”, summasi Taipale keskustelua.

Tutustu päivän esityksiin

Tilaisuuden videotallenne tullaan julkaisemaan lähipäivinä Youtube rakennerahastot

Riihimäen Työ & Elämä -tapahtumassa väkeä ja vipinää

Tänään 8.2.  järjestetyssä  Työ & Elämä -tapahtumassa työnantajat ja työntekijät kohtasivat toisensa. Tavoitteena oli edistää opiskelijoiden ja työnhakijoiden työllistymistä sekä mahdollistaa matalan kynnyksen tapaamisia paikallisten yritysten kanssa. Mukana oli 25 työnantajaa ja satoja kiinnostuneita kävijöitä. Kauppakeskus Atomissa järjestetyssä tapahtumassa myös Hyrian NY-yritykset esittelivät toimintaansa ja kävijöillä oli mahdollisuus tehdä oma videoCV. Lisäksi sekä pop up -tila Protoni että opiskelija-osuuskunta Hykerrys tulivat monelle tutuksi.

Tapahtuman järjestelyistä vastasi Hyrian merkonomiopiskelija Emma Riikonen omalla yrityksellään Unelma Päivä NY (Nuori Yrittäjä), Hyria säätiö, Riihimäen kaupunki, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy sekä Riihimäen TE-palvelut.